Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Fysio2Fit. In deze verklaring staat hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die via deze website binnen komen. Verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet apart aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
De praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van deze website en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt om de dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • Verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

Ten slotte wordt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vastgelegd (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, en ook voor de beveiliging van deze website.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • Degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • Degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • Onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • Zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • Derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;

anderen, indien:

 • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Camera toezicht

Voor uw en onze veiligheid maakt Fysio2Fit gebruik van cameratoezicht. Dat wordt gedaan uit het oogpunt van veiligheid van bezoekers en het personeel. De beelden van de camera’s worden vastgelegd en 14 dagen bewaard. Bij incidenten worden de beelden gebruikt om de gang van zaken te kunnen reconstrueren. De beelden kunnen daarvoor worden overgedragen aan de bevoegde instanties. De vastgelegde beelden worden behandeld volgens de wet- en regelgeving over de privacy.